Aktuality

říjen 2014

HRADECKÝ SEMINÁŘ OPĚT INSPIRACÍ !
BLAHOPŘEJEME a s radostí sdělujeme :
DÍKY paní doktorce ZUZANĚ PECHOVÉ se k projektu ARCHITEKTI VE ŠKOLE přidala také TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC !

přednáška na KPV TUL, 22.10.14
 

 

 

 

 

 

ARCHITEKTURA VE VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PROJEKT!

Katedra primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a přírodovědecké TUL ve spolupráci s platformou Architekti ve škole realizuje semestrální projekt Architektura ve vzdělávání jako projekt!, na němž se podílejí studenti Učitelství pro 1. stupeň základních škol a Pedagogiky volného času.

„Projekt reaguje na současnou situaci vzdělávání v tématech spojených s tvorbou kulturního prostředí a potřebu změny popsané v memorandu „Architektura ve vzdělávání“, jež jsou výsledkem společného úsilí organizací Architekti ve škole, Nadace Proměny, o.p.s. Plzeň 2015, ARCHIP a České komory architekt, a které vzniklo v návaznosti na dubnové mezioborové setkání v Plzni v rámci cyklu Otevřeného think tanku architektů (OTTA).“ Takto uvádí tisková zpráva platformy Architekti ve škole k tomuto projektu.

Studenti se po dobu zimního semestru 2014 setkávají s pedagogy i architekty při teoretické přípravě k tvorbě výukových materiálů pro učitele v praxi, které sami vytvářejí a pilotně realizují. „Skrze metodické listy na vybraná témata a jejich pilotní realizaci se budeme snažit pomoci rozvoji vzdělávacích aktivit a programů cílených na architekturu, jakožto komplexního oboru spojujícího nejen estetické, technické a kulturní znalosti a dovednosti, ale též jako nedílnou součást našeho životního prostředí odrážející hodnoty a postoje společnosti, a tedy ovlivňující kvalitu našeho života,“ vysvětlují Architekti ve škole. Vytvořené výukové materiály budou volně k využití pro učitele, kteří je najdou na webové doméně Architekti ve škole. Ta má sloužit jakožto univerzální platforma pro vytváření databáze všech iniciativ a dílčích projektů, které se tématikou architektury ve vzdělávání zabývají.
Součástí projektu byla také přednáška nejen pro zapojené studenty, konaná 22. 10. 2014 na Katedře primárního vzdělávání. Ing. arch. Kristýna Stará a Ing. arch. Ondřej Teplý z iniciativy Architekti ve škole v rámci „Odborné přednášky pro ty, kdo problematiku architektury a urbanismu ještě nemají v malíčku“ uvedli studenty do problematiky architektury a definovali její základní pojmy. Byla také doplněním přehledu budoucích učitelů o dějinách výtvarné kultury a úloze architektury a kulturněhistorického dědictví v základním vzdělávání.

Partnerem projektu je také Podještědské gymnázium v Liberci, které vybraná zpracovaná témata bude realizovat se studenty. Vyučující výtvarné výchovy Ing. arch. Marie Davidová působí jako konzultantka pro vznikající výukové materiály.

Mgr. Zuzana Pechová Ph.D.
koordinátorka projektu pro KPV FP TUL

TISKOVÁ ZPRÁVA:

ARCHITEKTURA VE VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PROJEKT!

(17. října 2014) Praha – Architekti ve škole se připojili k iniciativě založené na osvětové činnosti začleňování architektury do všech stupňů českého vzdělávacího systému. Nejen v souvislosti s Memorandem „Architektura ve vzdělávání“, ale také jako další z řady projektů vznikla spolupráce s Katedrou primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a přírodovědecké TUL.

Projekt reaguje na současnou situaci vzdělávání v tématech spojených s tvorbou kulturního prostředí a potřebu změny popsané v memorandu „Architektura ve vzdělávání“, jenž je výsledkem společného úsilí organizací Architekti ve škole, Nadace Proměny, o.p.s. Plzeň 2015, ARCHIP a České komory architektů, a které vzniklo v návaznosti na dubnové mezioborové setkání v Plzni v rámci cyklu Otevřeného think tanku architektů (OTTA).

Ve spolupráci s Katedrou primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a přírodovědecké TUL a jejími studenty hledáme přístupové cesty, jak probudit v obecném povědomí veřejnosti souvislosti mezi kvalitou krajiny, tedy i vystavěného prostředí a kvalitou našeho života. Vzájemné propojení našich oborů by mělo napomoci začleňování architektury a urbanismu a s nimi souvisejími tématy do vzdělávacího systému, a tím přinést i potenciální možnost změny postoje veřejnosti ke společnému životnímu prostoru a zodpovědnosti vůči němu.

Skrze metodické listy na vybraná témata a jejich pilotní realizaci se budeme snažit pomoci rozvoji vzdělávacích aktivit a programů cílených na architekturu, jakožto komplexní obor spojující nejen estetické, technické a kulturní znalosti a dovednosti, ale též jako nedílnou součást našeho životního prostředí odrážející hodnoty a postoje společnosti a tedy ovlivňující kvalitu našeho života. Bližší informace k dispozici na stránkách www.architektiveskole.cz.

Memorandum „Architektura ve vzdělávání“ k dispozici na stránkách: https://www.cka.cz/cs/cka/otta/architektura-ve-vzdelavani

http://www.architektiveskole.cz/architektura-ve-vzdelavani/

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
POMOZTE NAŠEMU OBORU A VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR
————————————————
Na tuto akci už také byli všichni členové formou e-mailů upozorněni!

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ STANDARDŮ PRO OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY I STANDARDY VYTVARNÉ VÝCHOVY
TERMÍN 6.10. – 27.10.2014

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6473
Doplňující informace případně poskytne PaedDr. Markéta Pastorová.
marketa.pastorova@nuv.cz

P R O J E K T K MEMORANDU ARCHITEKTURA DO ŠKOL
Informace PhDr. ALENY Š A F R O V É :
—————————————————————————————————————————–
Projekt Můj dům, moje město byl úspěšně zahájen první schůzkou všech organizátorů a zúčastněných pedagogů, která se uskutečnila 17. září 2014 v Knihovně města Hradce Králové.
Smyslem projektu je přivést žáky k zájmu o své životní prostředí – prostředí města a k tomu, aby uvažovali o jeho podobě, fungování a uvědomovali si, co se jim zde líbí, a naopak, co by chtěli změnit.
Takovýto druh projektu by nebylo možné realizovat za podpory odborníků. Proto náleží náš veliký dík paní Ing. Arch. Michaele Matoušové z Odboru hlavního architekta města Hradce Králové, která se ujala funkce odborného konzultanta v oblasti architektury a zároveň je koordinátorkou pro základní školy, první stupeň.
Projektu se také aktivně účastní Knihovna města Hradce Králové, která poskytuje zázemí pro setkání účastníků projektu. Zde se bude také konat závěrečná výstava žákovských prací. Zároveň již vedoucí dětského oddělení a koordinátorka pro mateřské školy Bc. Markéta Poživilová chystá pro zájemce z řad účastníků přednášky o architektuře Hradce Králové a také vzdělávací programy pro děti z mateřských školek, jejichž konání si učitelé budou moci domluvit na pobočce, která je školce nejblíže.
Projekt je rozdělen dle věků žáků do tří kategorií – mateřské školy, základní školy (první stupeň), a základní školy (druhý stupeň) společně se středními školami. Každá kategorie má svého koordinátora, na něhož se vyučující mohou obrátit.
V současné době mají učitelé možnost domluvit si díky paní architektce Matoušové setkání s odborníky z Odboru hlavního architekta, kdy architekti přijdou za žáky přímo do školy, aby s nimi diskutovali o podobě Hradce Králové a o jejich návrzích a připomínkách.
V březnu plánujeme setkání všech účastníků, abychom si vyměnili zkušenosti a předali inspiraci.
Zároveň byly na stránkách města Hradce Králové spuštěny webové stránky, kde budou zveřejňovány aktuální informace:
http://www.hradeckralove.org/urad/muj-dum-moje-mesto

IMG_4322

IMG_4331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

září 2014

P U B L I K U J E M E
Článek Mgr. VÁCLAVY ZAMAZALOVÉ OHLÉDNUTÍ ZA CELOSTÁTNÍM SETKÁNÍM ČLENŮ ASOCIACE VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ je publikován v on-line odborném časopise Univerzity Palackého v Olomouci KULTURA, UMĚNÍ A VÝCHOVA č. 2/2014.
Děkujeme paní šéfredaktorce Mgr. PETŘE ŠOBÁŇOVÉ, Ph.D. , člence AVP.
( http//:kuv.upol.cz )